Globālās pozicionēšanas sistēmā LatPos iekļauto Igaunijas bāzes staciju validēšanas pārskats

 

Papildinot pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu LatPos ar Igaunijas bāzes stacijām, pieprasīta sistēmas validācija ar 2015. gada 30. oktobra datumu. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) no 02.11.2015. līdz 01.28.2016. veica iekļauto bāzes staciju LatPos sistēmā validāciju.

 

Igaunijas bāzes staciju koordinātu noteikšana ar Trimble Business Center v.3.11

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu daļa veica Igaunijas staciju koordinātu alternatīvi noteikšanu, izmantojot datorprogrammu Trimble Business Center v.3.11.

Igaunijas bāzes stacijām “RUHN”, “IKLA”,UGA1”, “TOR2” un “VOR2” koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos bāzes stacijas - “Aluksne”, “Irbene”, “Limbazi”, “Palsmane”, “Talsi” un “Valmiera1”. Izlīdzināšanas tīkls veidots no 20 vektoriem pēc neatkarīgo vektoru principa. Vektoru aprēķiniem izmantoti 4 stundu uzkrātie dati - 08.07.2015. no plkst. 9 līdz 13 un 17.08.2015. no plkst. 12 līdz 16 (pēc vietējā laika, UTC+3).

Noteikto Igaunijas bāzes staciju koordinātu standartnovirzes pa “x” un “y” asīm plaknes koordinātu sistēmā LKS-92 TM ir līdz 2 mm un ģeodēziskā augstuma standartnovirzes sistēmā LKS-92 BLh ir līdz 4 mm. Atšķirības no validēšanai iesniegtajām Igaunijas bāzes staciju plaknes koordinātu un ģeodēziskā augstumu vērtībām ir līdz 3 mm koordinātām un līdz 10 mm augstumiem (sk. Tabulu).

 

Atšķirības plaknes koordinātām (LKS-92 TM) un ģeodēziskajiem augstumiem

Stacija

Validējamās koordinātas un augstumi

Aprēķinātās atšķirības

x, m

y, m

h, m

dx, mm

y, mm

h, mm

RUHN

404709,029

456517,456

29,111

3

3

4

IKLA

414946,468

522709,722

38,578

1

3

-2

UGA1

470066,160

591452,280

107,256

-2

1

1

TOR2

460824,002

644406,850

96,244

-1

0

10

VOR2

414870,052

678240,620

109,662

0

-2

9

 

Koordinātu pārbaudes aprēķina rezultāti apliecina to, ka Igaunijas pastāvīgo bāzes staciju koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 ”Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.

           

Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu daļa 30.11. un 02.-03.12.2105. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica GX1230+ GNSS (S/N 455060) ar antenu Leica AS10 (S/N 13161059). LĢIA Ģeodēzisko mērījumu daļa 28.01.2016. veica papildus globālās pozicionēšanas mērījumus RTK režīmā ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica Viva GS10 (S/N 1535304) ar antenu Leica AS10 (S/N 12051007).

Mērījumi veikti Dundagas, Rojas, Alūksnes, Apes, Valkas, Rūjienas un Salacgrīvas novados septiņos Valsts ģeodēziskā tīkla G2 punktos – 108, Rude, Laiviņi, Līzespasts, Ērģeme, Tilikas un Līči. Papildus mērījumi veikti Rūjienas un Naukšēnu novados Valsts ģeodēziskā tīkla G2 punktā Ipiķi un G1 punktā Rūjiena (sk. shēmas Vidzemes un Kurzemes reģionā).

Atkarībā no validējamās teritorijas kontrolmērījumi veikti sērijās pa 5 vai 10 mērījumiem - 5 mērījumi ar tuvākās stacijas risinājumu un 5 mērījumi ar tīkla risinājumu. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 15 vai 30 mērījumi ar reālā laika korekciju - RTCM3.0.

Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā iekļauto Igaunijas bāzes staciju kontrolmērījumi apkopoti datu mapē ”RTK_merijumi”. Datne “ VĢT_datu_st” satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes un standartnovirzes no valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.

Datu failā “Starpibas_uz_G2_G1_EST” katram kontrolpunktam dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības - atsevišķi tuvākās stacija (tuv), tīkla (tikl) risinājums MAX un tīkla (tikl_i) risinājums iMAX. Abi tīkla risinājumi tiek noteikti kombinācijā no LatPos un Igaunijas bāzes stacijām. Tuvākās stacijas un tīkla risinājuma MAX vidējā vērtība (vid) noteikta tikai G2 punktam ”Līči”, jo tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts no Igaunijas bāzes stacijas “IKLA”. Turpat pievienotas arī valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (db) un aprēķinātas koordinātu starpības - gan ar datubāzē dotajām, gan savstarpēji atšķirīgajos RTK risinājumos iegūtajām. Abi tīkla risinājumi dod vienlīdz tuvas vērtības.

Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:

           σbs – vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;

           σgt – kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret valsts ģeodēziskā tīkla datiem.

Datnē “standartnovirzes_bs_EST” apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem tās ir robežās līdz 0,014 m. Veicot 5 līdz 10 atkārtotus mērījumus, vidējās vērtības standartnovirzi plaknes koordinātām var samazināt līdz 0,010 m, augstumiem līdz 0,010m.

Datnē “standartnovirzes_gt_EST” aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no valsts ģeodēziskā tīkla datiem. Plaknes koordinātām tās ir:

 

                      σgt-x = 0,0012 m;            σgt-y = 0,027 m,

 augstumiem:

                                   σgt-h = 0,029 m.

 

Aprēķinātās standartnovirzes no valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām (sk. datni “VĢT_datu_st”). Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar validējamo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:

 

  iegūstot:

            σx = 0,009 m, σy  =  0,019 m  un  σh  =  0,021 m.

 

LatPos sistēmas validēšanā aprēķinātās reālā laika standartnovirzes parāda, ka ar LatPos sistēmu reālā laika režīmā iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.

           

V.Sproģis